Säännöt

Alasalmen sukuseura ry:n säännöt
Sukukokouksessa 7.11.2021 hyväksytyt muutokset ovat tilapäisesti boldilla korostettu. Poistan korostuksen 2022 aikana.

Säännöt astuvat voimaan, kun viranomainen on ne vahvistanut. Tästä tulee ilmoitus.

Harri

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alasalmen sukuseura ry ja kotipaikka Kajaani. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Alasalmen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
 • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Johan Ungerista (1701-1785) ja hänen vaimostaan Briita Bergistä (1726-1786) sekä jokainen henkilö, joka avioitumalla edellä mainittujen jälkeläisten kanssa on liittynyt sukuun.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut jäsenmaksunsa sukuseuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksun viisitoistakertaisena.

Edellämainittujen jäsenmaksujen lisäksi sukuseuran jäsen voi maksaa seuralle vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudestaan suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa ylläpitää seuran hallitus.

4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan seuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimintakausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka nimeää sukukokous hallituksen jäsenten joukosta. Häntä kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitukseen kuuluu varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja vähintään kolme muuta jäsentä. Hallituksessa voi enimmillään olla yhteensä yhdeksän jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä suvun eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa. Hallituksen jäsenistä on oltava vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet koko hallituksen jäsenmäärästä ja läsnäolijoiden joukossa on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Poistetaan: Hallituksella on oikeus tehdä yhdistysrekisteriin vaadittavia seuraa koskevia muutoksia.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen kun asiakirjat on annettu toiminnantarkastajille. Sukukokous käsittelee samalla kertaa seuran toiminnan ja tilit kaikilta kokousta edeltäneiltä vuosilta, joilta ne ovat käsittelemättä.

7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle perinteisenä kirjeenä tai sähköpostina jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaistava Kaleva ja Kainuun sanomat nimisissä sanomalehdissä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka viides vuosi hallituksen määräämänä päivänä kesä-elokuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, kaikki vuosijäsenmaksunsa maksaneella ja jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
 5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
 6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
 7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle viisivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville viidelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio viiden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
 9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
 10. valitaan hallituksen jäsenet;
 11. nimetään hallituksen puheenjohtaja;
 12. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa;
 13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskeva asian esilläolosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

11 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

 

_____________________________________________________________________

Alasalmen sukuseura ry